Artikel 1. ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Wax Art Studio VOF en de opdrachtgever.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 3. Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen te allen tijde beschikbaar zijn op onze websites en daar ook te downloaden zijn voor opslag op een duurzame gegevensdrager.
 4. Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle handelsnamen en websites van Wax Art Studio, zoals bijv. kaarsenboetiek.nl en paaskaars.eu.

 Artikel 2. AANBIEDING, OPDRACHT, OVEREENKOMST

 1. Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte en/of aanbieding uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. De overeenkomst komt tot stand en bindt Wax Art Studio slechts indien deze schriftelijk is bevestigd door Wax Art Studio. Dit kan ook langs elektronische weg.
 3. Wax Art Studio kan zich -binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn van een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Wax Art Studio op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. De door Wax Art Studio opgestelde tekeningen, schetsen, beschrijvingen en dergelijke van nieuwe ontwerpen zijn in de voorbereidende fase slechts van informerende aard en zijn niet bindend. De door Wax Art Studio verstrekte opgaven van maten en bruto- c.q. nettogewichten van de eenheden waarin de zaken worden geleverd, gelden slechts bij benadering.
 5. Offertes zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens, van de juistheid en volledigheid waarvan Wax Art Studio uit mag gaan.
 6. Het aanbod bevat wel een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als Wax Art Studio gebruik maakt van afbeeldingen (ook op social media) zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
 7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • De prijs inclusief of exclusief belastingen;
 • De eventuele kosten van aflevering;
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Wax Art Studio de prijs garandeert;
 • De manier waarop de opdrachtgever, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

Artikel 3. SOCIAL MEDIA EN OVEREENKOMSTEN

 1.  Op alle social media waar Wax Art Studio, kaarsenboetiek.nl en paaskaars.eu commerciële activiteiten bezigen, ter bevordering van de verkoop, geldt dat dit uitsluitend als voortraject gezien moet worden. Elektronische communicatie via de genoemde kanalen kan niet geclassificeerd worden als een wijze waarop een koopovereenkomst oid. tot stand komt.
 2. Koopovereenkomsten kunnen uitsluitend per telefoon, email, mondeling bij bezoek of schriftelijk afgesloten worden.

Artikel 4. HERROEPINGSRECHT

 1. Alle producten van Wax Art Studio zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. De redenen zijn wettelijk bepaald en zo nodig van toepassing:
 • De producten zijn door Wax Art Studio tot stand gebracht overeenkomstig specificatie van de opdrachtgever;
 • De producten zijn duidelijk persoonlijk van aard;
 • De producten kunnen door hun aard niet teruggezonden worden.

Artikel 5. PRIJZEN

 1. Tenzij anders is aangegeven zijn alle prijzen in euro’s en exclusief transport, BTW en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Bij opdrachten door particuliere personen zullen de prijzen wel altijd BTW bevatten.
 3. Wax Art Studio is gerechtigd om kostprijsverhogende factoren, zoals heffingen, belastingen en toeslagen van overheidswege aan opdrachtgever door te berekenen.

 Artikel 6. BETALING

 1. Alle facturen aan bedrijven en instellingen dienen te worden betaald binnen 14 dagen.
 2. Indien een factuur niet binnen 14 dagen is voldaan, is opdrachtgever, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van Wax Art Studio direct en volledig opeisbaar.
 3. Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het volledig verschuldigde bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1.5% per maand.
 4. Indien Wax Art Studio door het verzuim van opdrachtgever genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder de begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 150.00.
 5. Alle facturen aan particulieren bij koop op afstand zullen eerst uitgevoerd worden als proforma factuur. Deze is 14 dagen geldig. Heeft geen betaling in die tijd plaatsgevonden, stopt de overeenkomt. Nadat de proforma factuur betaald is start de opdracht. Bij levering wordt de definitieve factuur meegezonden, uitsluitend voor eigen administratie. Op de factuur wordt vermeld dat deze reeds voldaan is.
 6. Opdrachten van particulieren welke afgehaald worden, zullen contant afgerekend dienen te worden bij afhaal.

 Artikel 7. EIGENDOMSBEHOUD

 1. Wax Art Studio blijft eigenaar van de door haar geleverde zaken tot het moment waarop opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens Wax Art Studio terzake de betreffende, de vorige en volgende transacties heeft voldaan. Tot dat tijdstip is opdrachtgever gehouden de door Wax Art Studio geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Wax Art Studio te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.
 2. Indien opdrachtgever enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens Wax Art Studio niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat opdrachtgever voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is Wax Art Studio zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond tot zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten van terugname zullen ten laste van opdrachtgever worden gebracht.
 3. Opdrachtgever is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.
 4. Indien Wax Art Studio geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud, omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Wax Art Studio te verpanden en in dat kader de nodige handelingen daartoe te verrichten.

Artikel 8 LEVERING

 1. Alle genoemde leveringstijden zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Levering door Wax Art Studio aan bedrijven vindt altijd plaats af fabriek/magazijn van Wax Art Studio (Veghel, Nederland), mits anders overeengekomen.
 3. Verzending van producten door Wax Art Studio vindt plaats door een transporteur ter keuze van Wax Art Studio.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Wax Art Studio tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de Wax Art Studio kunnen worden toegerekend.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan: oorlog, terrorisme, werkstaking, bedrijfsbezetting, transportmoeilijkheden, oproer, molest, brand, waterschade, defecte aan machinerieën, storingen in de levering van energie, verkoopverboden en alle andere bedrijfsberoeringen bij Wax Art Studio  c.q. bij toeleveranciers alsmede wanprestatie door de toeleveranciers.
 3. In geval van overmacht is Wax Art Studio gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de nakoming van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst (partieel) te ontbinden, zonder dat zij in dat geval tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden zal zijn.
 4. Indien de overmacht langer dan 6 maanden heeft geduurd of indien vast staat dat de overmacht langer dan 6 maanden zal gaan duren zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst (partieel) te ontbinden. Ook in dat geval is Wax Art Studio niet gehouden tot enige schadevergoeding over te gaan.

Artikel 10 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wax Art Studio is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade, behoudens en voor zover opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Wax Art Studio.
 2. Wax Art Studio is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingschade, winstderving of stagnatieschade, of andere gevolgschade van opdrachtgever.
 3. Wax Art Studio is verzekerd tegen schade. Aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag, exclusief BTW, aangaande de levering waarop de schade betrekking heeft, althans waar de schade mee samenhangt.
 4. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11 RECLAME

 1. Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij Wax Art Studio worden ingediend.
 2. Alle andere reclames dienen binnen acht dagen na de levering aan Wax Art Studio kenbaar te maken. Reclames behoeven hierna door Wax Art Studio niet meer in behandeling te worden genomen, tenzij opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek bij een grondige inspectie niet binnen vijf dagen na de aflevering had kunnen ontdekken.
 3. De betalingsverplichting en/of termijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.
 4. Zaken kunnen door opdrachtgever slechts worden geretourneerd nadat Wax Art Studio zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.
 5. Opdrachtgever dient de geleverde zaken bij de aflevering grondig te controleren.
 6. Reclames dienen altijd schriftelijk te geschieden. In geval van een telefonische melding, dient opdrachtgever de reclame onverwijld schriftelijk te bevestigen aan Wax Art Studio.
 7. Ieder beroep op verrekening wordt voorts uitgesloten.
 8. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleur, afmeting, afwerking, hoeveelheid en kwaliteit kunnen nimmer een grond tot reclame opleveren.

 Artikel 12 INTELLECTUELE EIGENDOM

 Opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik.

 1. Opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik.
 2. Het slaafs kopiëren, afgieten of reproduceren van producten van Wax Art Studio in de ruimste zin is ten strengste verboden zonder schriftelijke toestemming van Wax Art Studio. De licentie van het intellectueel eigendom van alle wasreliëfs is in het bezit van Wax Art Studio namens mevr. W.L.F.H. van der Zanden (de ontwerpster).
 3. Digitale afbeeldingen welke door Wax Art Studio ontworpen zijn vallen ook onder het auteursrecht en mogen dus niet zonder schriftelijke toestemming van Wax Art Studio gedupliceerd worden.
 4. Intellectuele eigendomsrechten en materialen van derden zullen op het moment dat de overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en Wax Art Studio (zijn) (ge)eindigt, voor zover zij aan Wax Art Studio toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen -waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom- opdrachtgever aan Wax Art Studio verschuldigd is, zal zijn voldaan.
 5. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal Wax Art Studio voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
 6. Alle in opdracht aangeleverde tekeningen, modellen, platen, films, foto’s, stempels, andere beeld-, geluid- en informatiedragers of andere hulpmiddelen en ontwerpen van derden, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven eigendom van die derden en worden via de opdrachtgever slechts ter beschikking gesteld van Wax Art Studio.
 7. Opdrachtgever is gehouden iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op een octrooi, auteursrecht, merkrecht of licentie. Namaak, nadruk of reproducties in welke zin dan ook is verboden. Niet alleen eigendommen van Wax Art Studio, maar ook van derden. Wax Art Studio aanvaart geen claims of aansprakelijkheid van derden hiervoor.

 Artikel 13 GESCHILLEN EN BEVOEGDE RECHTER

 Op alle geschillen welke tussen partijen zullen ontstaan is Nederlands recht van toepassing.

 1. Op alle geschillen welke tussen partijen zullen ontstaan is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen worden berecht door de rechtbank in het arrondissement waarin Wax Art Studio gevestigd is, tenzij Wax Art Studio kiest voor de bevoegdheid van een andere rechtbank. opdrachtgever.

Veghel, 29 april 2021.